Informatie over PEK

Doelstellingen PEK

De vereniging Platform Edese Kunstenaars heeft volgens artikel 2 van de Statuten als doel de belangen van de in de gemeente Ede werkzame en/of wonende (beeldende) kunstenaars te behartigen.

PEK tracht dit doel te bereiken door contacten te onderhouden met gemeente, opdrachtgevers en kunstinstellingen. Ook worden initiatieven genomen om kunst te promoten en de onderlinge samenwerking te vergroten. De doelstelling van PEK krijgt dus vorm naar binnen en naar buiten.

Het kernelement van PEK is kwaliteit.  Dit betreft zowel kwaliteitsbewaking als kwaliteitsbevordering. De ballotagecommissie werft en beoordeelt de toelating van nieuwe leden.

Middelen zijn verder:

  • discussie
  • wederzijdse stimulering
  • impulsen van buiten
  • actieve participatie leden.

PEK werkt ook aan externe belangenbehartiging en bevordering van het artistieke klimaat.

Middelen zijn: 

  • contacten overheid en instanties
  • contacten bedrijfsleven
  • ruimte(n) ten behoeve van exposities en overige activiteiten
  • fondsenwerving, waaronder subsidies
  • actieve participatie leden.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken is er een bestuur gevormd dat regelmatig bijeenkomt. Besluitvorming over de beleidsbeslissingen vindt plaats in de ledenvergaderingen.