Lid worden

Lid worden van PEK

Dat kan!

Hartelijk dank voor de belangstelling die u toont voor het lidmaatschap van het Platform Edese Kunstenaars (PEK).

PEK wil de belangen van de in de gemeente Ede werkzame en/of wonende (beeldende) kunstenaars behartigen en probeert dit te bereiken door contacten te onderhouden met gemeente, opdrachtgevers en kunstinstellingen. Ook worden initiatieven genomen om kunst te promoten en de onderlinge samenwerking te vergroten. De doelstelling van PEK krijgt dus vorm naar binnen en naar buiten.

U kunt u aanmelden via het aanmeldingsformulier. De ballotagecommissie komt bij elkaar in februari en september om de aanmeldingen te bespreken.

Het bestuur beslist over de toelating na bindend advies te hebben gevraagd aan de ballotagecommissie van de vereniging. Na overleg tussen bestuur en betrokkene kan tegen een negatieve beoordeling beroep worden aangetekend bij een ad hoc in te stellen geschillencommissie.

Procedure van ballotage

Ballotages vinden 2 keer per jaar plaats; in februari en september.

Een deskundige commissie bestaande uit vier personen uit de vereniging, eventueel aangevuld met deskundigheid van buiten de vereniging, beoordeelt uw werk.

Na de bespreking in de ballotagecommissie zult u op basis van het aanmeldingsformulier en de werken die worden getoond, al dan niet worden uitgenodigd om een selectie uw werk te laten zien op een nader te bepalen locatie. U wordt schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het oordeel van de commissie.

Bij de beoordeling wordt op de volgende punten gelet:

* uw werk

* uw scholing

* het verhaal achter het werk, uw visie, uw ‘drive’

* de plek die uw kunstenaarschap inneemt in uw leven

* de professionaliteit van uw beroepspraktijk

Als lid kunt u deelnemen in werkgroepen en commissies. Verder kunt u gebruikmaken van alle faciliteiten die geboden worden aan de leden, zoals deelname aan exposities, workshops, coaching, discussieavonden, lezingen enz.

Ieder lid betaalt een contributie van € 55,- per jaar

Heeft u interesse? Als u lid wil worden van ons Platform, vul dan onderstaand formulier in en stuur deze naar edepek@gmail.com

Lid worden formulier